...:::انجمن مهندسی مدیریت پروژه:::...

براي مشاهده بهتر موضوعات از فيلتر شكن استفاده كنيد

معرفی کتاب .::. مدیریت پروژه طراحى و اجراى راهبردى
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸۸/٩/٦   کلمات کلیدی:

 

 

 

   نام کتاب : مدیریت پروژه طراحی و اجرای راهبردی

ترجمه کتاب : Project Management :strategic Design and Implementation

نام نویسنده : دیوید کله لند ، لویس آیرلند
نام مترجم : محمد تقی فرامرزی

ناشر : انتشارات مازیار
ویرایش : چهارم ۲۰۰۲ میلادی

۹۶۴-۵۶۷۶-۴۴-۴

شابک

تاریخ چاپ 1383 :  
نوبت چاپ : اول
تعداد صفحات ۷۰۰
قیمت کتاب :   80000 ریال
 

 

این اثر، نخستین کتابی است که درباره کاربردهای علمی نظریه ها، فرایندها، روشها و فنون مدیریت پروژه به نگارش درآمده است.در این کتاب یک جلدی، مدیریت پروژه از آغاز تا پایان، با جامعیتی بی مانند برای سازمانها و شرکتها تشریح شده است.


 

 

مدیریت پروژه ضمن حفظ فاصله چشمگیر خود با کتابهای مشابه، تنها منبع و راهنمای موجود درباره مدیریت راهبردی پروژه در سازمانهای کوچک و بزرگ صنعتی به شمار می رود. نویسندگان که خود از کارشناسان نامدار جهان در زمینه مدیریت پروژه هستند، به جنبه های گوناگونی چون تاکید بر استفاده از گروههای انعطاف پذیر برای اجرای راهبردهای سازمانی نیز پرداخته اند و آن را در صف مقدم طراحی مدیریت پروژه جای داده اند.

در ویرایش کنونی تاکید بر مدیریت راهبردی سازمانها، طرح و بررسی آخرین اطلاعات و روشها در زمینه گروههای خود - مدیر، سازمان دهی نوآورانه، ترکیب بندی گروهها و گروههای جایگزین بسی چشمگیرتر شده است.

همچنین جدیدترین مثالهای مربوط به کاربرد مدیریت پروژه در زمینه های گوناگون بر کتاب افزوده شده است. مطالب انتهای هر فصل با افزودن چکیده های مفصل، منابع اضافی برای اطلاعات، پرسشهایی برای بحث و بررسی، پرسشهایی در زمینه خودآزمایی و اصول مدیریت پروژه تکمیل شده است.

از امتیازات این ویرایش بر ویرایش‌های پیشین، افزوده شدن انواع نمودارها، جدولها، چکیده فصلها، پرسشهایی برای بحث و بررسی، خودآزمایی و مطالعات موردی به تمام فصلهای کتاب است که آن را به اثری یگانه در میان کتابهای تخصصی مدیریت و مدیریت پروژه تبدیل کرده است.

هدف از مطالب انتهای هر فصل پشتیبانی از به کارگیری متن آنها در برنامه های دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و در دوره های کوتاه آمـــــوزشی است. این کتاب برای دست اندرکاران متخصص نیز که بخواهند بر دامنه دانشها و مهارتهای خویش در کاربرد مدیریت پروژه بیفزایند، منبعی ارزشمند به شمار می رود. مدیران سطوح بالا و مدیران ارشد به انبوهی از اطلاعات در این کتاب دست خواهند یافت که می توانند از آن به عنوان ابزاری برای تقویت ابتکارات پروژه ای خویش در اعمال مدیریت بـــر کل شرکت استفاده کنند.

سرفصلهای کتاب :
فصل ۱- چرا مدیریت پروژه ؟
فصل ۲- فرایند مدیریت پروژه
فصل ۳- زمان استفاده از مدیریت پروژه
فصل ۴- زمینه راهبردی پروژه ها
فصل ۵- هیات مدیره و پروژه های سرمایه ای
فصل ۶- مدیریت طرف های ذینفع در پروژه
فصل ۷- مسایل راهبردی در مدیریت پروژه
فصل ۸ - سازماندهی برای مدیریت پروژه
فصل ۹- اختیارات پروژه
فصل ۱۰-  مرحله بلوغ مدیریت پروژه
فصل ۱۱- برنامه ریزی پروژه
فصل ۱۲- سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
فصل ۱۳- نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه
فصل ۱۴- سیستم مدیریت ارزش مکتسب پروژه
فصل ۱۵- خاتمه دادن به پروژه
فصل ۱۶- رهبری پروژه
فصل ۱۷- ارتباطات پروژه
فصل ۱۸- کارکردن با گروه های پروژه
فصل ۱۹- اصلاح مداوم از طریق پروژه ها
فصل ۲۰ - ملاحظات فرهنگی در مدیریت پروژه
فصل ۲۱- گروه های جایگزین برای پروژه
فصل ۲۲- آینده مدیریت پروژه
واژه نامه

فهرست کامل کتاب

بخش اول : مقدمه
فصل 1 چرا مدیریت پروژه؟
1.1
مقدمه
2.1
مدیریت راهبردی -حلقه های ارتباط پروژه
3.1
چشم انداز تاریخی پروژه ها
4.1
چند مثال دیگر
5.1
نخستین کتاب ها و نشریات
6.1
تدابیر ارتباطی در سازمان
7.1
گروه ها
8.1
انجمن های تخصصی مدیریت پروژه
9.1
یک فلسفه
10.1
تفکیک سلسه مراتب ها
11.1
چکیده
12.1
منابع اضافی برای اطلاعات
13.1
پرسش هایی برای بحث و بررسی
14.1
خودآزمایی
15.1
اصول مدیریت پروژه
16.1
موقعیت مدیریت پروژه-پروژه های خارجی و داخلی
17.1
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 2 فرآیند مدیریت پروژه
1.2
مقدمه
2.2
فرآیند مدیریت عمومی
3.2
فرآیند مدیریت پروژه
4.2
چرخه عمر مفید پروژه
5.2
توسعه محصول
6.2
مدیریت چرخه ی عمر مفید
7.2
چرخه های عمر مفید پروژه و موارد عدم قطعیت
8.2
چکیده
9.2
منابع اضافی برای اطلاعات
10.2
پرسش هایی برای بحث و بررسی
11.2
خودآزمایی
12.2
اصول مدیریت پروژه
13.2
موقعیت مدیریت پروژه-نظارت و کنترل راهبردی
14.2
تکلیف برای دانشجو/خواننده

بخش دوم : زمینه های راهبردی پروژه ها
فصل 3 زمان استفاده از مدیریت پروژه
1.3
مقدمه
2.3
تغییرات در فرآیند شرکت ها
3.3
کاربردهای اختصاصی
4.3
پروژه ها و برنامه ریزی راهبردی
5.3
چه زمانی به پروژه نیاز است؟
6.3
ترویج مدیریت مشارکتی
7.3
مسئولیت مدیریت ارشد
8.3
عرضه مدیریت پروژه به مدیران ارشد
9.3
عرضه مدیریت پروژه از خارج
10.3
کارهایی که باید برای عرضه ی مدیریت پروژه انجام شود
11.3
دودیدگاه درعرضه ی مدیریت پروژه
12.3
انواع پروژه
13.3
مدیریت پروژه های کوچک
14.3
چکیده
15.3
منابع اضافی برای اطلاعات
16.3
پرسش هایی برای بحث و بررسی
17.3
خودآزمایی
18.3
اصول مدیریت پروژه
19.3
موقعیت مدیریت پروژه-زمان استفاده از مدیریت پروژه
20.3
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 4 زمینه ی راهبردی پروژه ها
1.4
مقدمه
2.4
انتقال های راهبردی
3.4
پیچیدگی های فناوری
4.4
جریان سیال پروژه ها
5.4
ارتباط راهبردی پروژه ها با یکدیگر
6.4
تعیین تناسب راهبردی
7.4
آینده نگری
8.4
چهارچوبی برای گزینش پروژه
9.4
پروژه ها و مدیریت سازمانی
10.4
برنامه ریزی پروژه
11.4
مشارکت کارفرمای پروژه
12.4
سیستم مدیریت پروژه
13.4
چکیده
14.4
منابع اضافی برای اطلاعات
15.4
پرسش هایی برای بحث و بررسی
16.4
خودآزمایی
17.4
اصول مدیریت پروژه
18.4
موقعیت مدیریت پروژه- اصلاح مدیریت پروژه
19.4
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 5 هیات مدیره و پروژه های سرمایه ای
1.5
مقدمه
2.5
نیازهای هیات مدیره
3.5
مراقبت
4.5
برخی از نارسایی های هیات های مدیره
5.5
رفتار نمونه هیات های مدیره
6.5
مسئولیت های هیات مدیره
7.5
تفویض اختیارات به هیات مدیره
8.5
نقش پروژه ها
9.5
طرح سازمانی
10.5
بازنگری پروژه ها
11.5
اطلاعات برای هیات مدیره
12.5
حسابرسی عملکرد پروژه
13.5
ملاحظات فرهنگی
14.5
انتخاب مدیران
15.5
چکیده
16.5
منابع اضافی برای اطلاعات
17.5
پرسش هایی برای بحث و گفتگو
18.5
خودآزمایی
19.5
اصول مدیریت پروژ
20.5
موقعیت مدیریت پروژه-نارسایی های هیات های مدیره
21.5
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 6 مدیریت طرف های ذینفع در پروژه
1.6
مقدمه
2.6
چرا مدیریت طرف های ذینفع؟
3.6
طرف های ذینفع سازمانی
4.6
طرف های ذینفع در پروژه
5.6
مثال هایی از نفوذ طرف های ذینفع
6.6
نمونه های دیگری از مدیریت موفقیت آمیز طرف های ذینفع
7.6
فرآیند مدیریت طرف های ذینفع در پروژه
8.6
برنامه ریزی برای مدیریت طرف های ذینفع
9.6
الگوی فرآیند مدیریت طرف های ذینفع درپروژه
10.6
شناسایی طرف های ذینفع در پروژه
11.6
طرف های ذینفع اصلی
12.6
طرف های ذینفع ثانوی
13.6
گردآوری اطلاعات مربوط به طرف های ذینفع
14.6
شناسایی ماموریت طرف های ذینفع
15.6
تعیین نقاط قوت و نقاط ضعف طرف های ذینفع
16.6
شناسایی راهبرد طرف ذینفع
17.6
پیش بینی رفتار طرف ذینفع در پروژه
18.6
حسابرسی پروژه
19.6
اجرای راهبرد مدیریت طرف های ذینفع
20.6
چکیده
21.6
منابع اضافی برای اطلاعات
22.6
پرسش هایی برای بحث و گفتگو
23.6
خودآزمایی
24.6
اصول مدیریت پروژه
25.6
موقعیت مدیریت پروژه-ابتکارات طرف های ذینفع
26.6
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 7 مسایل راهبردی در مدیریت پروژه
1.7
مقدمه
2.7
منظور از مسایل راهبردی چیست؟
3.7
چند مثال
4.7
کاربست مفهوم مسایل راهبردی:صنعت ساختمان نیروگاه های هسته ای
5.7
مدیریت مسایل راهبردی پرژه
6.7
تشخیص مساله
7.7
ارزیابی یک مساله
8.7
تحلیل اقدامات
9.7
اجرا
10.7
مسایل راهبردی موفقیت و ناکامی پروژه
11.7
مدیریت مجموعه پروژه ها
12.7
چکیده
13.7
منابع اضافی برای اطلاعات
14.7
پرسش هایی برای بحث و گفتگو
15.7
خودآزمایی
16.7
اصول مدیریت پروژه
17.7
موقعیت مدیریت پروژه-چند مساله راهبردی
18.7
تکلیف برای دانشجو/خواننده

بخش سوم : طرح سازمانی
فصل 8 سازماندهی برای مدیریت پروژه
1.8
مقدمه
2.8
سازمان پروژه- مدار
3.8
خود-مدیری در سازمان ها
4.8
کمبودهای سازمانی
5.8
سازمان پروژه
6.8
شکل های گوناگون سازمان پروژه
7.8
سازمان ماتریسی
8.8
اطلاعات در زمینه تخصصی
 9.8
نقطه کانونی طرح ماتریسی
10.8
اهمیت مجموعه های کار
11.8
فصل مشترک پروژه ای- تخصصی
12.8
طرح بحث انگیز
13.8
هیچ طرح سازمانی واحد نمی تواند بهترین طرح باشد
14.8
سازمان پروژه های جهانی
15.8
روابط بین پروژه -خریدار
16.8
ایجاد شبکه سازمانی
17.8
دفتر مدیریت پروژه
18.8
مذاکرات/مدیریت تدارکات و قراردادها
19.8
چکیده
20.8
منابع اضافی برای اطلاعات
21.8
پرسش هایی برای بحث و بررسی
22.8
خودآزمایی
23.8
اصول مدیریت پروژه
24.8
موقعیت مدیریت پروژه-شناخت سازمان ماتریسی
25.8
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 9 اختیارات پروژه
2.9
اختیارات، مسئولیت، و مسئولیت پذیری
3.9
تعیین اختیارات
4.9
قدرت
5.9
دشورای های ضمنی ماتریس
6.9
قدرت پاداش دهی
7.9
تفویض اختیارات به روش معکوس
8.9
مستند کردن اختیارات مدیر پروژه
9.9
مسئولیت چیست؟
10.9
مسئولیت پذیری چیست؟
11.9
تهیه نمودار سازمان پروژه
12.9
نمودار سنتی سازمان
13.9
نمودار مسئولیت های خطی
14.9
مجموعه کار
15.9
فصل مشترک مجموعه کار- پست سازمانی
16.9
یک نمودار مسئولیت های خطی برای مدیریت پروژه
17.9
آماده سازی نمودار مسئولیت های خطی
18.9
چکیده
19.9
منابع اضافی برای اطلاعات
20.9
پرسش هایی برای بحث و بررسی
21.9
خودآزمایی
22.9
اصول مدیریت پروژه
23.9
موقعیت مدیریت پروژه-تجویز اختیارات مدیریت پروژه
24.9
تکلیف برای دانشجو/خواننده

 فصل10 مرحله بلوغ مدیریت پروژه
1.10
مقدمه
2.10
اصلاحات در بهره وری سازمانی
3.10
مدل های بلوغ مدیریت پروژه
4.10
مدل فراگیر بلوغ قابلیت های سازمانی
5.10
ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه
6.10
پی ریزی یک سازمان بالغ
7.10
آزمایش کارآیی
8.10
اطلاعات رقابتی
9.10
چکیده
10.10
منابع اضافی برای اطلاعات
11.10
پرسش هایی برای بحث و بررسی
12.10
خودآزمایی
13.10
اصول مدیریت پروژه
14.10
موقعیت مدیریت پروژه-رسیدن به مرحله بلوغ مدیریت پروژه
15.10
تکلیف برای دانشجو/خواننده

بخش چهارم : عملیات پروژه
فصل 11 برنامه ریزی پروژه
1.11
مقدمه
2.11
اهمیت برنامه ریزی
3.11
واقعیت های برنامه ریزی
4.11
مدل مفهومی برنامه ریزی
5.11
مدل برنامه ریزی پروژه
6.11
فرآیند برنامه ریزی پروژه
7.11
ملاحظاتی در برنامه ریزی پروژه
8.11
جدول تقسیم کار
9.11
برنامه های زمان بندی پروژه
10.11
روش های تهیه برنامه زمان بندی
11.11
برنامه ریزی چرخه ی عمر مفید پروژه
12.11
عناصر برنامه ریزی پروژه
13.11
شکل ظاهر برنامه
14.11
دفترچه راهنمای مدیریت پروژه
15.11
مجموعه های کار برنامه ریزی پروژه
16.11
واقعیت های مدیریت
17.11
مشارکت در پروژه
18.11
انواع شکل های مشارکت در پروژه
19.11
چند مثال از ترتیبات مشارکت در پروژه
20.11
مدیریت پروژه های مشارکتی
21.11
جنبه های فنی پروژه های مشارکتی
22.11
چالش ها و مزایای مشارکت در پروژه
23.11
برون سپاری مدیریت پروژه
24.11
مدیریت پروژه همچون یک خدمت برون سپاری شده
25.11
گرایش های موجود در برون سپاری
26.11
انتخاب یک سازمان بیرونی برای برون سپاری
27.11
برون سپاری خدمات و محصولات مدیریت پروژه
28.11
رهنمود های برون سپاری مدیریت پروژه
29.11
زمینه بالقوه موجود برای برون سپاری
30.11
چکیده
31.11
منابع اضافی برای اطلاعات
32.11
پرسش هایی برای بحث و بررسی
33.11
خودآزمایی
34.11
اصول مدیریت پروژه
35.11
موقعیت مدیریت پروژه-تدوین یک برنامه پروژه
36.11
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 12 سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
1.12
مقدمه
2.12
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
3.12
نواقص اطلاعات
4.12
ارزش سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
5.12
تشریح یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
6.12
موارد کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
7.12
مشخصات و خصوصیات اطلاعات
8.12
استفاده مشترک از اطلاعات
9.12
ارزش اطلاعات
10.12
فناوری و سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
11.12
چالش های موجود در راه ایجاد یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ی مؤثر
12.12
نرم افزارهای سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
13.12
برنامه ریزی برای سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
14.12
اصول ضروری سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
15.12
چکیده
16.12
منابع اضافی برای اطلاعات
17.12
پرسش هایی برای بحث و بررسی
18.12
خودآزمایی
19.12
اصول مدیریت پروژه
20.12
موقعیت مدیریت پروژه-تجویز یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
21.12
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 13 نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه
1.13
مقدمه
2.13
چرخه کنترل پروژه
3.13
گام های موجود در چرخه کنترل
4.13
نظارت وارزیابی
5.13
ارزیابی وظایف مدیریت
6.13
زمان نظارت و ارزیابی
7.13
برنامه ریزی برای نظارت وارزیابی
8.13
چه کسی نظارت و ارزیابی می کند
9.13
حسابرسی های پروژه
10.13
بازنگری های پس از تکمیل پروژه
11.13
مدیریت و کنترل پیکربندی
12.13
مشکلات ناشی از برنامه ریزی و کنترل برای موفقیت یا شکست پروژه
13.13
نتایج پروژه ها-موفقیت یا شکست
14.13
مثال هایی از موفقیت/شکست پروژه
15.13
علت های موفقیت یا شکست پروژه
16.13
ارزیابی پروژه
17.13
چکیده
18.13
منابع اضافی برای اطلاعات
19.13
پرسش هایی برای بحث و بررسی
20.13
خودآزمایی
21.13
اصول مدیریت پروژه
22.13
موقعیت مدیریت پروژه-ایجاد یک سیستم کنترل پروژه
23.13
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل14 سیستم مدیریت ارزش مکتسب پروژه
1.14
مقدمه
2.14
سابقه تاریخی
3.14
قابلیت های مدیریت ارزش مکتسب
4.14
ملاحظات اجرایی مدیریت ارزش مکتسب
5.14
برنامه ریزی برای سیستم مدیریت ارزش مکتسب
6.14
اندازه گیری پیشرفت کارها
7.14
دستاورد عملی
8.14
ملاحظات مربوط به سیستم مدیریت ارزش مکتسب
9.14
چکیده
10.14
منابع اضافی برای اطلاعات
11.14
پرسش هایی برای بحث و بررسی
12.14
خود آزمایی
13.14
اصول مدیریت پروژه
14.14
موقعیت مدیریت پروژه-اجرای ارزش مکتسب
15.14
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 15 خاتمه دادن به پروژه
1.15
مقدمه
2.15
چرا به پروژه خاتمه داده می شود؟
3.15
انواع روش های خاتمه دادن به پروژه
4.15
دشواری های راهبردی
5.15
ادامه دادن به پروژه های "بازنده"
6.15
پروژه های درگیر مشکلات
7.15
راهبردهای خاتمه دادن به پروژه
8.15
ارزیابی امکانات خاتمه دادن به پروژه
9.15
مراحل اجرایی خاتمه دادن به پروژه
10.15
فعالیت های پس از خاتمه دادن به پروژه
11.15
چکیده
12.15
منابع اضافی برای اطلاعات
13.15
پرسش هایی برای بحث و بررسی
14.15
خودآزمایی
15.15
اصول مدیریت پروژه
16.15
موقعیت مدیریت پروژه-تعطیل کردن پروژه
17.15
تکلیف برای دانشجو/خواننده

بخش پنجم : پویایی شناسی روابط بین اشخاص
فصل 16 رهبری پروژه
1.16
مقدمه
2.16
مفهوم رهبری
3.16
رهبری چیست؟
4.16
تحقیقات در رهبری
5.16
سبک رهبری
6.16
مدیریت در مقایسه با رهبری
7.16
رهبری پروژه
8.16
شایستگی های رهبری
9.16
چکیده
10.16
منابع اضافی برای اطلاعات
11.16
پرسش هایی برای بحث و بررسی
12.16
خودآزمایی
13.16
اصول مدیریت پروژه
14.16
موقعیت مدیریت پروژه-رهبر پروژه بودن
15.16
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 17 ارتباطات پروژه
1.17
مقدمه
2.17
اهمیت ارتباطات
3.17
مشکلات ارتباطی
4.17
فرآیند ارتباطات
5.17
ارتباطات غیر رسمی
6.17
گوش دادن
7.17
ارتباطات غیر کلامی
8.17
ارتباطات مدون
9.17
جلسات پروژه
10.17
نقش فناوری
11.17
حلقه های ارتباط
12.17
چکیده
13.17
منابع اضافی برای اطلاعات
14.17
پرسش هایی برای بحث و بررسی
15.17
خودآزمایی
16.17
اصول مدیریت پروژه
17.17
موقعیت مدیریت پروژه-چگونه ارتباط برقرار کنیم
18.17
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 18 کارکردن با گروه های پروژه
1.18
مقدمه
2.18
نیاز به کار گروهی مؤثر
3.18
از کار گروهی پروژه-مدار چه می دانیم
4.18
سنجش عملکرد گروه پروژه
5.18
مدلی برای گروه سازی
6.18
تشکیل گروههای دارای عملکرد عالی
7.18
توصیه هایی برای مدیریت مؤثر پروژه
8.18
چکیده
9.18
منابع اضافی برای اطلاعات
10.18
پرسش هایی برای بحث و بررسی
11.18
خودآزمایی
12.18
اصول مدیریت پروژه
13.18
موقعیت مدیریت پروژه-به کارگیری گروه ها برای مقابله با چالش ها
14.18
تکلیف برای دانشجو/خواننده

بخش ششم : عناصر فرهنگی
فصل 19 اصلاح مداوم از طریق پروژه ها
 1.19
مقدمه
2.19
چرا اصلاح مداوم؟
3.19
چند نمونه
4.19
ادامه حیات از طریق تغییرات
5.19
نوآوری های مدیریت
6.19
اصلاح مداوم دربهره وری
7.19
اصلاح کیفیت محصول به کمک پروژه
8.19
پیشگامان
9.19
یکپارچگی محصول
10.19
اصلاح مداوم در تولید صنعتی
11.19
فلسفه های تولیدی
12.19
تولید محصول به کمک کامپیوتر
13.19
تولید صنعتی بلادرنگ
14.19
چکیده
15.19
منابع اضافی برای اطلاعات
16.19
پرسش هایی برای بحث و بررسی
17.19
خودآزمایی
18.19
اصول مدیریت پروژه
19.19
موقعیت مدیریت پروژه-چالش هایی برای مدیران جدید
20.19
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 20 ملاحظات فرهنگی در مدیریت پروژه
1.20
مقدمه
2.20
تعریف فرهنگ
3.20
ماهیت یک فرهنگ سازمانی
4.20
حلقه ارتباط با مدیریت راهبردی
5.20
چند مثال دیگر از فرهنگ شرکتی
6.20
ویژگی های فرهنگی
7.20
فرهنگ پروژه
8.20
چرا تغییر؟
9.20
تداوم تغییر
10.20
اقدامات مدیریت پروژه
11.20
ضریب اطمینان
12.20
فرهنگ و تمدید های پروژه
13.20
تاثیر گذاردن در فرهنگ گروه
14.20
اختلاف نظر
15.20
آیین نامه اخلاقی برای متخصصان پروژه
16.20
چکیده
17.20
منابع اضافی برای اطلاعات
18.20
پرسش هایی برای بحث و بررسی
19.20
خودآزمایی
20.20
اصول مدیریت پروژه
21.20
موقعیت مدیریت پروژه-انجام یک ارزیابی فرهنگی
22.20
تکلیف برای دانشجو/خواننده

بخش هفتم : چشم اندازهای نو
فصل 21 گروه های جایگزین برای پروژه
1.21
مقدمه
2.21
مکانی برای گروههای جایگزین در شرکت
3.21
گروههای پروژه سنتی و غیر سنتی
4.21
انواع گروههای جایگزین
5.21
گروههای جایگزین: نکاتی درباره نقش آنها
6.21
تاثیر شخصی گروهها
7.21
تغییر نقش
8.21
چکیده
9.21
منابع اضافی برای اطاعات
10.21
پرسش هایی برای بحث و بررسی
11.21
خودآزمایی
12.21
اصول مدیریت پروژه
13.21
موقعیت مدیریت پروژه-نتایج مثبت و منفی
14.21
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 22 آینده مدیریت پروژه
1.22
مقدمه
2.22
فاجعه ی کنونی، آینده را رقم می زند
3.22
رشته مدیریت پروژه
4.22
تاثیرات گذشته و کنونی
5.22
برخی گرایش های کلی در آینده
6.22
تغییردادن فلسفه های مدیریت
7.22
تغییرات درتوزیع
8.22
نیاز به زیر ساخت ها
9.22
این کار چه معنایی  دارد؟
10.22
آینده مدیریت پروژه
11.22
اصلاحات و تغییرات در فلسفه ی مدیریت
12.22
افزایش تعداد پروژه های کلان
13.22
دیگر تغییرات مدیریت پروژه
14.22
تغییرات اضافی
15.22
یک نقطه ی عطف
16.22
چکیده
17.22
منابع اضافی برای اطلاعات
18.22
پرسش هایی برای بحث و بررسی
19.22
خودآزمایی
20.22
اصول مدیریت پروژه
21.22
موقعیت مدیریت پروژه-آینده برای ما آبستن چه چیزی است؟
22.22
تکلیف برای دانشجو/خواننده