مدیریت سبد پروژه ها عامل افزایش بهره ورى در شرکتهاى چند پروژه اى

عنوان مقاله:مدیریت سبد پروژه ها عامل افزایش بهره وری در شرکتهای چند پروژه ای
مولف/مترجم:دکتر محمد مدرس یزدی 
موضوع:مدیریت پروژه
سال انتشار:2005 میلادی

وضعیت:تمام متن
منبع:دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه -1384
چکیده:مدیریت سبد پروژه ها( Project Portfolio Management)  یکی از آخرین روشهایی است که در مدیریت پروژه ها در  تجارت استفاده می گردد . مدیریت سبد پروژه ها روشی مطمئن است که شرکتها ( Enterprise Project Management) بکار می بندند تا منابع کمیاب را با بیشترین ارزش خروج ی ممکن به کارگیرنداین شیوه که احتیاج به ممارست در زندگی پروژه دارد رویکردی دقیق وبدون عیب در تجارت است و باعث حرکت به سمت تعالی سازمانی می شود . مدیران پروژه هادر سازمانهای پروژه ای نمی دانند که پروژه ها چگونه بودجه بندی می گردد وتخصیص آنرا دقیقا نمی دانند وآیا بودجه ها بر اساس اهمیت آن در سازمان به کار گرفته می شود؟ در حال حاضر اختصاص منابع مالی بر اساس پیشرفت کارویا زمانبندی پرداخت می گردد ولی آیا این پرداخت با حداکثر ارزش افزوده سازمان منطبق است وآیا بیشترین برگشت سود را به سازمان دارد .مدیریت سبد پروژه ها به کارگیری صحیح منابع وتشخیص کاربهینه باارزش حاصله بالاتررا پیدا می نماید وراه حل بسیار مهمی در افزایش بهره وری سازمانی است. هدف از این مقاله نشان دادن تصویری از مدیریت سبد پروژه ها می باشد کاربرداین رویکرد در مورد پروژه های شرکت صا شیراز دراین مقاله معرفی میشود.

 

                        

برای دریافت متن کامل مقاله  اینجاکلیک کنید

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید