دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی

 

سراسرى

 

سال86

سال87

سال 88

دانشگاه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

دانشگاه علم وصنعت ایران

12

-

10

-

8


دانشگا شهیدبهشتی تهران

-

-

-

-

10


دانشگاه علامه طباطبایی

6

5

6

7

14

13

دانشگاه تهران

-

-

10

12

5

6

دانشگاه تهران - پردیس قم

6

6

7

8

5

5

دانشگاه باهنر کرمان

-

-

5

5

4

4

دانشگاه مازندران

-

-

2

3

2

2

دانشگاه سمنان

-

-

7

4

3

3

دانشگاه یزد

3

3

-

-

4

2

توجه: در ظرفیت سال 1388، ظرفیت شیوه آموزش محور با شیوه عادی جمع گردیده است

 

دانشگاههاى پیام نور و غیرانتفاعى

پذیرش در دانشگاههای زیر از طریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد سازمان سنجش می باشد.لیکن دارای شهریه و گاهاً شرایط خاص می باشند

دانشگاه

سال86

سال 87

سال88

دانشگاه پیام نورمرکزتهران

20

20

20

دانشگاه پیام نور مرکز تهران -واحد کرج

-

20

20

دانشگاه پیام نورمرکزساوه

20

20

20

دانشگاه پیام نورمرکزساری

20

/ 0 نظر / 48 بازدید