پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی

  سراسرى   سال86 سال87 سال 88 دانشگاه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه دانشگاه علم وصنعت ایران 12 - 10 - 8 دانشگا شهیدبهشتی تهران - - - - 10 دانشگاه علامه طباطبایی 6 5 6 7 14 13 دانشگاه تهران - - 10 12 5 6 دانشگاه تهران - پردیس قم 6 6 7 8 5 5 دانشگاه باهنر کرمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد 88

  رتبه نام دانشگاه نوع 10 علم و صنعت ایران روزانه 30 علم و صنعت ایران روزانه 34 شهیدبهشتی روزانه 41 علامه طباطبایی روزانه 43 علامه طباطبایی روزانه- آموزش محور 46 تهران شبانه 56 علامه طباطبایی شبانه 67 پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 131 سازمان مدیریت صنعتی غیرانتفاعی 152 پیام نورمرکزتحصیلات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید