معرفی کتاب .::. مدیریت پروژه طراحى و اجراى راهبردى

 

 

مدیریت پروژه ضمن حفظ فاصله چشمگیر خود با کتابهای مشابه، تنها منبع و راهنمای موجود درباره مدیریت راهبردی پروژه در سازمانهای کوچک و بزرگ صنعتی به شمار می رود. نویسندگان که خود از کارشناسان نامدار جهان در زمینه مدیریت پروژه هستند، به جنبه های گوناگونی چون تاکید بر استفاده از گروههای انعطاف پذیر برای اجرای راهبردهای سازمانی نیز پرداخته اند و آن را در صف مقدم طراحی مدیریت پروژه جای داده اند.

در ویرایش کنونی تاکید بر مدیریت راهبردی سازمانها، طرح و بررسی آخرین اطلاعات و روشها در زمینه گروههای خود - مدیر، سازمان دهی نوآورانه، ترکیب بندی گروهها و گروههای جایگزین بسی چشمگیرتر شده است.

همچنین جدیدترین مثالهای مربوط به کاربرد مدیریت پروژه در زمینه های گوناگون بر کتاب افزوده شده است. مطالب انتهای هر فصل با افزودن چکیده های مفصل، منابع اضافی برای اطلاعات، پرسشهایی برای بحث و بررسی، پرسشهایی در زمینه خودآزمایی و اصول مدیریت پروژه تکمیل شده است.

از امتیازات این ویرایش بر ویرایش‌های پیشین، افزوده شدن انواع نمودارها، جدولها، چکیده فصلها، پرسشهایی برای بحث و بررسی، خودآزمایی و مطالعات موردی به تمام فصلهای کتاب است که آن را به اثری یگانه در میان کتابهای تخصصی مدیریت و مدیریت پروژه تبدیل کرده است.

هدف از مطالب انتهای هر فصل پشتیبانی از به کارگیری متن آنها در برنامه های دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و در دوره های کوتاه آمـــــوزشی است. این کتاب برای دست اندرکاران متخصص نیز که بخواهند بر دامنه دانشها و مهارتهای خویش در کاربرد مدیریت پروژه بیفزایند، منبعی ارزشمند به شمار می رود. مدیران سطوح بالا و مدیران ارشد به انبوهی از اطلاعات در این کتاب دست خواهند یافت که می توانند از آن به عنوان ابزاری برای تقویت ابتکارات پروژه ای خویش در اعمال مدیریت بـــر کل شرکت استفاده کنند.

سرفصلهای کتاب :
فصل ۱- چرا مدیریت پروژه ؟
فصل ۲- فرایند مدیریت پروژه
فصل ۳- زمان استفاده از مدیریت پروژه
فصل ۴- زمینه راهبردی پروژه ها
فصل ۵- هیات مدیره و پروژه های سرمایه ای
فصل ۶- مدیریت طرف های ذینفع در پروژه
فصل ۷- مسایل راهبردی در مدیریت پروژه
فصل ۸ - سازماندهی برای مدیریت پروژه
فصل ۹- اختیارات پروژه
فصل ۱۰-  مرحله بلوغ مدیریت پروژه
فصل ۱۱- برنامه ریزی پروژه
فصل ۱۲- سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
فصل ۱۳- نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه
فصل ۱۴- سیستم مدیریت ارزش مکتسب پروژه
فصل ۱۵- خاتمه دادن به پروژه
فصل ۱۶- رهبری پروژه
فصل ۱۷- ارتباطات پروژه
فصل ۱۸- کارکردن با گروه های پروژه
فصل ۱۹- اصلاح مداوم از طریق پروژه ها
فصل ۲۰ - ملاحظات فرهنگی در مدیریت پروژه
فصل ۲۱- گروه های جایگزین برای پروژه
فصل ۲۲- آینده مدیریت پروژه
واژه نامه

فهرست کامل کتاب

بخش اول : مقدمه
فصل 1 چرا مدیریت پروژه؟
1.1
مقدمه
2.1
مدیریت راهبردی -حلقه های ارتباط پروژه
3.1
چشم انداز تاریخی پروژه ها
4.1
چند مثال دیگر
5.1
نخستین کتاب ها و نشریات
6.1
تدابیر ارتباطی در سازمان
7.1
گروه ها
8.1
انجمن های تخصصی مدیریت پروژه
9.1
یک فلسفه
10.1
تفکیک سلسه مراتب ها
11.1
چکیده
12.1
منابع اضافی برای اطلاعات
13.1
پرسش هایی برای بحث و بررسی
14.1
خودآزمایی
15.1
اصول مدیریت پروژه
16.1
موقعیت مدیریت پروژه-پروژه های خارجی و داخلی
17.1
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 2 فرآیند مدیریت پروژه
1.2
مقدمه
2.2
فرآیند مدیریت عمومی
3.2
فرآیند مدیریت پروژه
4.2
چرخه عمر مفید پروژه
5.2
توسعه محصول
6.2
مدیریت چرخه ی عمر مفید
7.2
چرخه های عمر مفید پروژه و موارد عدم قطعیت
8.2
چکیده
9.2
منابع اضافی برای اطلاعات
10.2
پرسش هایی برای بحث و بررسی
11.2
خودآزمایی
12.2
اصول مدیریت پروژه
13.2
موقعیت مدیریت پروژه-نظارت و کنترل راهبردی
14.2
تکلیف برای دانشجو/خواننده

بخش دوم : زمینه های راهبردی پروژه ها
فصل 3 زمان استفاده از مدیریت پروژه
1.3
مقدمه
2.3
تغییرات در فرآیند شرکت ها
3.3
کاربردهای اختصاصی
4.3
پروژه ها و برنامه ریزی راهبردی
5.3
چه زمانی به پروژه نیاز است؟
6.3
ترویج مدیریت مشارکتی
7.3
مسئولیت مدیریت ارشد
8.3
عرضه مدیریت پروژه به مدیران ارشد
9.3
عرضه مدیریت پروژه از خارج
10.3
کارهایی که باید برای عرضه ی مدیریت پروژه انجام شود
11.3
دودیدگاه درعرضه ی مدیریت پروژه
12.3
انواع پروژه
13.3
مدیریت پروژه های کوچک
14.3
چکیده
15.3
منابع اضافی برای اطلاعات
16.3
پرسش هایی برای بحث و بررسی
17.3
خودآزمایی
18.3
اصول مدیریت پروژه
19.3
موقعیت مدیریت پروژه-زمان استفاده از مدیریت پروژه
20.3
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 4 زمینه ی راهبردی پروژه ها
1.4
مقدمه
2.4
انتقال های راهبردی
3.4
پیچیدگی های فناوری
4.4
جریان سیال پروژه ها
5.4
ارتباط راهبردی پروژه ها با یکدیگر
6.4
تعیین تناسب راهبردی
7.4
آینده نگری
8.4
چهارچوبی برای گزینش پروژه
9.4
پروژه ها و مدیریت سازمانی
10.4
برنامه ریزی پروژه
11.4
مشارکت کارفرمای پروژه
12.4
سیستم مدیریت پروژه
13.4
چکیده
14.4
منابع اضافی برای اطلاعات
15.4
پرسش هایی برای بحث و بررسی
16.4
خودآزمایی
17.4
اصول مدیریت پروژه
18.4
موقعیت مدیریت پروژه- اصلاح مدیریت پروژه
19.4
تکلیف برای دانشجو/خواننده

فصل 5 هیات مدیره و پروژه های سرمایه ای
1.5
مقدمه
2.5
نیازهای هیات مدیره
3.5
مراقبت
4.5
برخی از نارسایی های هیات های مدیره
5.5
رفتار نمونه هیات های مدیره
6.5
مسئولیت های هیات مدیره
7.5
تفویض اختیارات به هیات مدیره
8.5
نقش پروژه ها
9.5
طرح سازمانی
10.5
بازنگری پروژه ها
11.5
اطلاعات برای هیات مدیره
12.5

/ 3 نظر / 63 بازدید
payar

گاهي اوقات تصادفي به موردي يا موضوعي يا حتي وبلاگي برخورد کردم که پر از نتايج خوب و پر بار حاصل مي شود سرزدن به وبلاگ شما هم تصادفي بود که باعث شد مدت زيادي در ان جست و جو کنم اين موضوع براي من خيلي جالب بود و باعث شد هميشه بهتون سر بزنم حتما اين رابطه متقابل هم ميتواند باشد و چون کاربران زيادي از سايتم بهره مند ميشوند براي تبليغ اگر بازديدتان کم م? باشد مناسب است www.near-to-you.com

مسعود

سلام عجب آپی شدیا !!! [گل][گل][گل]

عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم سلام، واقعه ی کربلا گذشت ... دیروز در کربلا یزیدیان سر حسین (ع) را به نیزه کردند و امروز نیز همان یزید منشان تیشه بر اسلام ناب میزند و افسوس که بر این ستمگران خیال نابودی اسلام ناب هنوز پابرجاست ... و امروز عاشورا افتتاح شد . www.ashoora.ir عاشورا فقط از عاشورا نمی گوید ! عاشورا از تفکر ناب عاشورا و عاشوراییان می گوید و می نگارد... از عشق ، ایثار ، سکوت ؛ از نگاه های بی انتها ... و از شهادت ... مفتخریم که در این راه در تمامی حوزه های مرتبط دینی و فرهنگی نیازهای شما را تامین کنیم . خواهشمندیم با عضویت در عاشورا و با بیان نظرات ارزشمندتان ما را در پیشبرد و گسترش فرهنگ عاشورا یاری نمایید . سیستم بی نظیر کاربری اعضا ، بانک جامع مقالات ، بانک کم نظیر و جامع صوتی و مجموعه تصاویر متنوع ، تنها بخشی از خدمات ماست. و در انتها ، خواهشمندیم ما را به لیست دوستانتان اضافه کنید. کربلا ادامه خواهد داشت ... به امید حضورتان پایگاه جامع عاشورا www.ashoora.ir